ANG DAMBANA AT SI MESSIAH YESHUA -Vayakhel

D’VAR TORAH

AT BINUO NIYA (AND HE ASSEMBLED) – VAYAKHEL

EXODO (EXODUS)/SHEMOT 35:1-38:20

 

Titulo: ANG DAMBANA AT SI MESSIAH YESHUA

 

Exodo (Exodus)/Shemot 35:1-38:20

1 Mga Hari (1 Kings)/Malachim Alef 7:40-50

Marcos (Mark)/Mordechai 6:14-29

 

Shemot {38:1} – At kaniyang ginawa ang dambanang pagsusunugan ng handog na kahoy na akasia: limang siko ang haba niyaon, at limang siko ang luwang niyaon, parisukat; at tatlong siko ang taas niyaon. {38:2} At kaniyang ginawa ang mga anyong sungay niyaon sa ibabaw ng apat na sulok niyaon; ang mga anyong sungay niyaon ay kaputol din: at kaniyang binalot ng tanso. {38:3} At kaniyang ginawa ang lahat ng mga kasangkapan ng dambana: ang mga kawa, at ang mga pala, at ang mga mangkok, ang mga pangalawit, at ang mga suuban lahat ng kasangkapan ay kaniyang ginawang tanso. {38:4} At kaniyang iginawa ang dambana ng isang salang tanso na ayos lambat, sa ibaba ng gilid ng dambana sa palibot niyaon, sa dakong ibaba, na umaabot hanggang sa kalahatian ng dambana. {38:5} At siya’y nagbubo ng apat na argolya para sa apat na sulok ng pinakasalang tanso, sa mga dakong susuutan ng mga pingga.

 

Ang buong Tabernakulo ay naglalarawan kay Messiah Yeshua. Pinili ko ang dambana na tutukan para ipakita ko ito sa inyo at wala akong dahilan maliban sa nakuha lang nito ang aking pansin.

 

Ang dambana ay naglalarawan kay Messiah Yeshua na pinako sa krus habang ang mga sungay ng dambana ay sagisag ng kapangyarihan ng Diyos at ng Kanyang pagpapala. Makikita natin sa Banal na Kasulatan na sa pamamagitan ng paglatag ng kamay sa mga sungay ng dambana, ang isang tao ay makakatanggap ng kaligtasan at pagpapala.

 

Malachim Alef (1Kings) {1:50} – At natakot si Adonia dahil kay Salomon: at siya’y tumindig at yumaon, at pumigil sa mga anyong sungay ng dambana. {1:51} At nasaysay kay Salomon na sinasabi, “Narito, si Adonia ay natatakot sa haring Salomon: sapagka’t, narito, siya’y pumigil sa mga anyong sungay ng dambana, na nagsasabi, ‘Isumpa ng haring Salomon sa akin sa araw na ito, na hindi niya papatayin ng tabak ang kaniyang lingkod.’”

 

Maraming tao ang may maling paniniwala na ang Tanach (Hebreo na Banal na Kasulatan) ay patungkol sa paghuhukom ng Diyos habang ang Brit Chadasha (Bagong Tipan) ay patungkol sa Kanyang pagpapala.

 

Dito sa layunin at kahulugan ng mga sungay ng dambana ay makikita natin na hindi ito totoo. Ang pagpapala ng Diyos ay nagsimula sa Tanach (Hebreo na Banal na Kasulatan) at nagpatuloy ito sa Brit Chadasha (Bagong Tipan).

 

Ang mga sungay ay pangunahing pinanggalingan ng paglusob at pananggol sa mga hayop na pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Pero, kung patungkol sa Salita ng Diyos ito ay sagisag ng kapangyarihan ng Diyos. Mizmor (Psalm) {18:2} – “Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas; aking Dios, aking malaking bato na sa kaniya’y manganganlong ako; aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog.”

 

Kaya iyan ang dahilan kung bakit ang dugo ng hayop ay dapat ilagay sa mga sungay ng dambana. Sa pamamagitan ng dugo at dahil sa kapangyarihan at pagpapala ng Diyos, tayo ay naligtas. Ang iba’t ibang alay na inihandog sa dambana ay kumakatawan sa iba’t ibang anggulo ng pagkamatay ni Messiah Yeshua sa krus. Sa katunayan, patungkol dito, walang inisantabi ang Diyos. Paghiwa-hiwalayin natin ito sa pinaka-simple na paraan, ito ay:

 

Ang Alay para sa Chatat (Kasalanan).  Ang Chatat ay isang pangkahalatang alay para sa mga kasalanan ng mga anak ni Israel. Ito ay isang alay na sinama lahat para sa pagtubos. Ang layunin at bunga ng alay para sa kasalanan ay nagpapahayag ng kapatawaran ng kasalanan (Levitico/Leviticus/Vayikra 4:20) at ang paghugas sa karumihan ng kasalanan (Levitico/Leviticus/Vayikra 12:8).

 

Ang Alay para sa Paglabag. Ang alay na ito ay patungkol sa kasalanan ng isang tao laban sa kanyang kapit-bahay, hindi kagaya sa Alay para sa Chatat na patungkol sa kasalanan natin laban sa Diyos. Ang Alay para sa Paglabag ay patungkol sa isang tao na lumayo sa landas ng Diyos.

 

Ang Alay na Sinunog (Olah). Ang Olah ay isang alay ng paglalaan ng tao sa Diyos. Ito ay ang pagtanggap ng Diyos sa tao sa Kanyang harapan. Hindi kagaya sa ibang alay, maliban sa balat, ang hayop ay susunugin ng buo sa dambana. Ang Alay ng Sinunog (Olah Offering) ay sagisag ng pagsuko ng tao sa Diyos.

 

Ang Alay na Harina. Ang alay na ito ay kumikilala sa Diyos na Siyang pinagmulan sa lahat. Ito ay kumikilala sa dakilang kapangyarihan ng Diyos at ang pagbubuhos Niya ng pagpapala sa atin.

 

Ang Alay ng Kapayapaan. Ang kapayapaan na alay ay inihahandog sa Diyos para sa pagtanaw ng utang na loob sa binigay Niyang kapayapaan, hindi ang kapayapaan na nanggaling sa mga lider pero ang pangkalahatang kapayapaan, na siyang bunga ng lahat ng mga paghahandog.

 

Si Yeshua ay pinag-isa sa lahat ng mga alay na ito. At ginawa Niya ito sa pamamagitan ng pag-alay Niya ng Kanyang sarili bilang panghuling alay. Ang Diyos na nagkatawang-tao ay tinupad Niya lahat ng alay sa pamamagitan ng “minsanan at sapat” na kamatayan doon sa krus. Pero, ang mga alay ay hindi mabisa kung hindi ito sinasamahan ng nagsisisi na puso at pagtitiwala sa Salita ng Diyos, halintulad rin sa pagtanggap natin kay Messiah Yeshua bilang panghuling alay, ito ay hindi mabisa kung hindi sinasamahan ng nagsisi na puso at pagtitiwala sa Salita ng Diyos.

Mizmor {51:16} Sapagka’t hindi ka nalulugod sa hain; na kung dili ay bibigyan kita: wala kang kaluguran sa handog na susunugin.  {51:17} Ang mga hain sa Dios ay bagbag na loob: isang bagbag at may pagsisising puso, Oh Dios, ay hindi mo wawaling kabuluhan.

 

Kung ikaw ay mananampalataya ni Messiah Yeshua, sinasamahan ba ng pusong nagsisi at pagtitiwala sa Salita ng Diyos ang pagtanggap mo kay Messiah Yeshua bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas?

PASALITANG TORA – Ki Tisa

D’VAR TORAH

KAPAG DAKILAIN (WHEN YOU ELEVATE) – KI TISA

EXODO (EXODUS)/SHEMOT 30:11-34:35

 

Titulo: PASALITANG TORA (ORAL TORAH)?

 

Exodo (Exodus)/Shemot 30:11-34:35

1 Mga Hari (1 Kings)/Malachim Alef 18:1-39

Mateo (Matthew)/Matittyahu 9:35-11:1

 

Exodo (Exodus)/Shemot {30:22} – Bukod dito’y nagsalita ang Panginoon kay Moises, na sinasabi, {30:23} “Magdala ka rin ng mga pinakamagaling na espesia, ng taganas na mira ay limang daang siklo, at ng mabangong kanela ay kalahati nito, dalawang daan at limang pu; at ng mabangong kalamo ay dalawang daan at limang pu, {30:24} At ng kasia, limang daan, ayon sa siklo ng santuario, at ng langis ng oliva ay isang hin: {30:25} At iyong gagawing banal na langis na pangpahid, isang pabangong kinatha ng ayon sa katha ng manggagawa ng pabango: siya ngang magiging banal na langis na pangpahid.”

 

Exodo (Exodus)/Shemot {30:31} – “At iyong sasalitain sa mga anak ni Israel, na iyong sasabihin, ‘Ito’y magiging banal na langis na pangpahid sa akin sa buong panahon ng iyong mga lahi.  {30:32} Sa laman ng tao ay huwag ninyong ibubuhos, ni huwag kayong gagawa ng gaya niyan sa pagkakatha: banal nga at aariin ninyong banal. {30:33} Sinomang kumatha ng gaya niyan, o sinomang gumamit niyan sa isang taga ibang lupa, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan.’”

 

Exodo (Exodus)/Shemot {30:34} – At sinabi ng Panginoon kay Moises, “Magdala ka ng mababangong espesia, estacte, at onycha, at galbano; mabangong espesia na may taganas na kamangyan: na magkakaisa ng timbang; {30:35} At iyong gagawing kamangyan, na isang pabangong ayon sa katha ng manggagawa ng pabango, na tinimplahan ng asin, na pulos at banal;”

 

Exodo (Exodus)/Shemot {30:37} – “At ang kamangyan na inyong gagawin, ayon sa pagkakatha niyan ay huwag ninyong gagawin para sa inyo: aariin mong banal sa Panginoon. {30:38} Sinomang gumawa ng gaya niyan, upang amuyin ay ihihiwalay sa kaniyang bayan.”

 

Nang matapos ko basahin ang mga taludtod na ito ng Banal na Kasulatan, nakikita ko na kapansin-pansin ang pag-utos ni HaShem kay Moshe na isulat ang eksaktong pormula ng parehong banal na langis at banal na insenso, na masasabi na ang lahat ng mga darating na henerasyon ay mabasa ito. Sa kadahilang ito ay bahagi ng walang hanggan na Tora (eternal Torah). Naisip ko ngayon na dahil tao lang tayo, sigurado ako na binalewala ng mga tao ang kautusan ni HaShem at gumawa ito ng eksaktong pormula ng dalawa. Kung alam ni HaShem na ganito ang mangyayari, na alam ko na alam Niya, bakit Niya pinasulat kay Moshe ang pormula? Nakabuo ako ng dalawang dahilan:

 

Ang unang dahilan ay kaugnay sa rabbinical na pahayag na habang nasa Bundok ng Sinai si Moshe, binigay sa kanya ni HaShem ang Nakasulat na Tora (Written Torah) at Pasalitang Tora (Oral Torah). Sa ibang salita, sinabi nila, na hindi sinulat ni Moshe ang lahat ng sinabi ni HaShem at iilan sa mga natutunan niya habang nasa Bundok ng Sinai na sinabi sa kanya, ito ay napasalinsalin sa mga pinuno o lider ng iba’t ibang henerasyon. Ang ibang paham ay malakas na tinanggihan ang pananaw na ito. Siguradong may mga mabubuting katwiran sa magkabilaang panig sa paksa na ito. Ayaw ko na pumanig kahit kanino pero ang katotohan sa dalawang pormula na ayaw ni HaShem na gayahin, na sinulat pa rin para ma-kopya ng kahit sino, ay isang malakas na punto laban sa Pasalitang Tora (Oral Torah). Kung ang mga pormula na ito ay para lamang sa mga pari, mga Levita (Levites), na gawin, siguradong ito ay angkop na maisalin sa iba’t ibang henerasyon sa pamamagitan ng salita galing kay Moshe pa sa kanila.

 

Ang pangalawang dahilan ay patungkol sa taludtod na nasa hulihan ng bawa’t pormula. “Sinomang gumawa ng gaya niyan, upang amuyin ay ihihiwalay sa kaniyang bayan.”

 

Ang totoong mananampalataya ay sumusunod sa Diyos! Si HaShem ay nagsabi sa atin ng maraming bagay na hindi natin dapat gawin sa Tora na walang kasamang paliwanag kung bakit. Inaasahan sa atin na tanggapin natin ang Kaniyang salita at hindi gawin ang pinagbawal Niya. Isang halimbawa ay ang pagkain ng baboy o isang uri ng isda at ng lahat ng molusko. Hindi sinabi sa atin kung bakit hindi natin kainin ito, sinabihan lang tayo na bawal kumain nito.

 

Lahat ay patungkol sa pagsunod. Ang totoong mananampalataya ay tanggapin ang salita ng Diyos, hindi magtatanong at gagawin ang sasabihin Niya. Bakit, dahil mahal niya ang Diyos at ninanais niya na paglingkuran Siya sa kanyang buong puso, sa kanyang buong kaluluwa at sa lahat ng kanyang kalakasan. Ang hindi mananampalataya o ang mahina ang pananampalataya ay hindi ganoon. Magtatanong sila sa bawat kautusan at kadalasan sila ay may mga katwiran bakit hindi nila sundin ito o ang ibang kautusan na hindi sila naniniwala o hindi sila sang-ayon nito. Samakatuwid, angkop sa kanila ang panghuling taludtod: Sinomang kumatha ng gaya niyan, o sinomang gumamit niyan sa isang taga ibang lupa, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan” at “Sinomang gumawa ng gaya niyan, upang amuyin ay ihihiwalay sa kaniyang bayan.”

 

SATAN, ANG HUWAD – Tetzaveh

D`VAR TORAH

ATASAN MO (YOU SHALL COMMAND) – TETZAVEH

EXODO (EXODUS)/SHEMOT 27:20-30:10

 

Titulo:             SATAN, ANG HUWAD

 

Exodo (Exodus)/Shemot 27:20-30:10

Ezekiel/Yehezqel 43:10-27

Marcos (Mark)/Mordechai 4:35-5:43

 

Exodo (Exodus)/Shemot {28:29} – “Kaya, pagpasok ni Aaron sa Dakong Banal na suot ang pektoral, dala niya, sa tapat ng kanyang puso, ang pangalan ng mga lipi ng Israel upang sila’y maalala ni HaShem. {28:30} Ilalagay naman sa pektoral ang Urim at Tumim upang ito’y nasa tapat din ng puso ni Aaron pagharap niya kay HaShem. Tuwing siya’y haharap kay HaShem, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pag-alam ng kalooban ko para sa Israel.”

Walang sinuman ang nakakaalam kung ano talaga ang Urim at Tumim. Ang alam natin na kasama ito sa pektoral (breastplate) na suot ng Dakilang Saserdote (High Priest); isang eksklusibong gamit niya. Makikita rin natin sa taludtod na ito na ginagamit lamang ito kung ang Dakilang Saserdote (High Priest) ay nasa harapan ni HaShem doon sa Dakong Kabanal-banalan. Sinasabi rin na ito ay ginagamit para sa pagpapasiya.

Nakakita ako ng dalawang taludtod sa Banal na Kasulatan na nagpapakita ng kahalagahan sa paggamit ng Urim at Tumim ng Dakilang Saserdote. Nagpapakita rin ito ng kahalagahan ng pagkakaroon ng Dakilang Saserdote na siyang kumukunsulta nito sa harapan ni HaShem.

Ezra {2:63} – Sinabihan sila ng tagapamahalang Judio na hindi sila maaaring kumain ng mga pagkaing handog sa Diyos hanggang wala pang Saserdote na maaaring sumangguni sa Urim at Tumim.

Nehemias (Nehemiah)/Nechemyah {7:65} – Pinagbawalan sila ng gobernador na kumain ng pagkaing inialay sa Diyos, hanggang wala pang Saserdoteng gumagamit ng Urim at Tumim.

Hindi ako nagkakamali. Hindi ako sumulat ng dalawang beses ng parehong taludtod / kinuha ko ito deretsahan sa aklat ni Ezra at Nehemias (Nehemiah). Sila Ezra at Nehemias (Nehemiah) ay sumulat ng parehong punto. Maalala natin na ang dalawang lalaking ito ay binigyan ng responsibilidad patungkol sa muling pagtatayo ng HaMikdash (Templo) at pader ng Yerushalayim (Jerusalem) pagkatapos ng pagkakatapon nila sa Babilonia. Kaya makikita natin ang kahalagahan na nilagay sa Urim at Tumim sa kapanahunan ng Bibliya.

 

Mangyari pa wala na tayong Urim at Tumim ngayon dahil wala na tayong gumaganang Beit HaMikdash (Templo). Gayon pa man, wala rin tayong pangangailangan ng Urim at Turim; meron tayong Yeshua ang Messiah bilang ating Dakilang Saserdote at kung tumayo tayo sa harapan Niya para manalangin, na may kasamang tanong, natatanggap natin ang sagot sa pamamagitan ng Banal na Espiritu (Ruach HaKodesh) na nananahan sa atin.

Gayunman, si HaSatan (Satan) ay pinalsipika ang Urim at Tumim at ang Banal na Espiritu. Paano niya ginawa iyon? Sa pamamagitan ng pangkukulam! Hindi ko alam kung nangyari ito sa inyo pero noong kabataan ko, ako at aking mga kaibigan ay naglalaro ng Wee Gee Board. Tinatanong namin ang “board” at hinahayaan namin ang “board” na iakay ang aming mga kamay patungo sa sagot. Nang ako ay naligtas, aking napagtanto na ang Wee Gee Board ay naglagay sa akin sa pakikipag-ugnayan sa mga demonyo at iyon ay walang iba kundi isang maka-demonyong huwad na Urim at Tumim. Hindi ang “board” ang nag-akay sa mga kamay namin kundi ang hindi nakikitang mga demonyo na nag-impluwensiya sa amin sa kasamaan. Matagal na akong nagsisisi kung bakit ginamit ko iyon. Gayunman, ang mga Wee Gee Boards ay nasa atin sa pangkasalukuyan.

 

Pinalsipika rin ni HaSatan ang Banal na Espiritu (Ruach HaKodesh). Sigurado ako na karamihan sa atin bago tayo naligtas, ay sumangguni tayo sa isang saykiko (psychic) o espiritista para malaman natin ang ating kapalaran at nang mapag-alaman natin kung ano ang ating kinabukasan. Ang mga sagot na natanggap natin sa ating mga tanong ay deretsahan na galing sa mga pamilyar na mga espiritu na nagbabalatkayong Espiritu ng Liwanag. Ako rin ay nagsisi noon pa man sa aking mga karanasan sa mga ganitong espiritu. Ang Banal na Kasulatan ay nagbabala sa atin:

 

1 Juan (1 John)/Yochanan Alef {4:1} – Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. {4:2} Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Yeshua ang Messiah ay naging tao. {4:3} Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Yeshua, hindi mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila. Ang espiritu ng anti-Messiah ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito’y darating at ngayon nga’y nasa daigdig na!

Maging maingat kung paano ninyo bigyang kahulugan ang mga taludtod na ito. Si HaSatan ay puede at kumikilala na si Yeshua HaMashiach (Messiah) ay nagkatawang-tao, kaya hindi ito ang ibig sabihin sa taludtod na ito. Ang ibig sabihin nito ay, sa pag-amin na si Yeshua HaMashiach (Messiah) ay nagkatawang tao, ang iyong buhay at ang iyong pangakong sumunod sa mga kautusan ay nagpapakita ng iyong pananampalataya; “Makikilala natin sila sa kanilang bunga (buhay)”. Ito ay isang bagay na hindi magagawa ng anti-Messiah.

 

MGA PLANO NG INAASAHAN – Terumah

D`VAR TORAH

ALAY (OFFERING) – TERUMAH

EXODO (EXODUS)/SHEMOT 25:1-27:19

 

Titulo: MGA PLANO NG INAASAHAN

 

Exodo (Exodus)/Shemot 25:1-27:19

Isaias (Isaiah)/Yeshayahu 66:1-24

Mateo (Matthew)/Mattityahu 12:46-13:58

 

Exodo (Exodus)/Shemot {25:8} “At kanilang igawa ako ng isang santuario; upang ako’y makatahan sa gitna nila. {25:9} Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon ay gayon ninyo gagawin. 

 

Bago ako naging isang Messianic Rabbi, at habang nag-aaral ako para maging isang Messianic Rabbi, ako ay isang kontratista ng mga gusali. Bilang ganoon, tumatanggap ako ng mga kontrata na magtayo ng mga bahay at iba pang mga gusali para sa iba’t-ibang may-ari. Karaniwan, ang may-ari ay gumagamit rin ng arkitekto para iguhit ang mga plano ayon sa kanyang kagustuhan at mga pangangailangan. Kung magkagayon, sinisiguro ng arkitekto na ang lahat ay papasa sa kodigo ng lokal at estado. Bago ko tatanggapin ang kontrata, ingat ako na sinusuri ang mga plano at pagkatapos, magbibigay ako ng presyo ayon sa desinyo ng arkitekto at sa mga detalye na bigay niya. Sa maraming pagkakataon, ang arkitekto ng proyekto ko ay nagbibigay ng detalye tungkol sa mga pagawaan ng mga sangkap ng gusali na itatayo. Halimbawa, anong bintana, pinto, sahig at palamuti ang dapat kong gamitin. Aking responsibilidad bilang kontraktista na sumunod sa lahat ng dinetalye ng arkitekto. Kung hindi, puedeng ipapatanggal sa akin ang anumang mali na nilagay ko at papalitan ng tama, mangyari pa, sa aking sariling gastos. Paminsan-misan, ang isang materyales na gusto ng arkitekto ay walang istak o kaya ang petsa ng paghatid galing sa pagawaan ay magiging dahilan para maantala ang proyekto. Kaya kailangan na bumalik ako sa arkitekto at sa may-ari para malaman namin kung ano ang pampalit o para magbigayan. Dagdag pa, dahil hindi lahat ng arkitekto ay may aktwal na karanasan, habang ginagawa namin ang proyekto, napapansin ko na may hindi pagkakaayon ang mga plano, mga bagay na puede sa papel pero hindi sa aktwal na situwasyon. Sa ganito rin, kinakailangan na bumalik ako sa arkitekto at may-ari bago ko gawin ang kinakailangan na pagbabago. Kahit anuman ang senaryo, isang bagay na hindi ko magagawa ay ang lumihis, kahit sa anong paraan, sa plano na hindi muna sumangguni sa arkitekto at may-ari. Kapag tapos na ang proyekto, dapat ang gusali ay magmukha gaya sa disenyo at ito ay magagamit ayon sa nilalayon ng arkitekto at may-ari.

Sa kaso ng pagtatayo ng Tabernakulo, ang Diyos ay ang Arkitekto at May-ari.  Kaya naiintindihan ko na dapat sumunod si Moses sa plano ng Diyos sa pinaka-detalye nito, at hindi lumihis sa anumang paraan. Ang Tabernakulo, ng matapos, ay dapat kagaya at magamit ayon sa disenyo ng Diyos. Kahit isang kulay ay hindi puedeng halinhan. Iyan ay dahil ang lahat ng nasa Tabernakulo ay kumakatawan sa ating Tagapagligtas, Yeshua HaMashiach.

 

Mga Hebreo (Hebrews)/Ivrim ({12: 2} Na masdan natin si Yeshua na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya…

 

Sa taludtod na ito, para sa akin, ang Diyos ay parehong Arkitekto at Taga-pagtayo ng ating pananampalataya. Kaya, dinisenyo Niya ang ating buhay hanggang sa pinakamaliit na bagay at binigay Niya ang detalye kung ano ang puede at hindi puedeng gamitin sa pagtatayo sa atin. Siya ang nag-disenyo sa atin at itatayo Niya tayo sa kung ano talaga ang dapat nating kalalabasan.

 

Isaias (Isaiah)/Yeshayahu {64:8} Nguni’t ngayon, Oh Panginoon, ikaw ay aming Ama; kami ang malagkit na putik, at ikaw ay magpapalyok sa amin; at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay.

 

Baka maisip ninyo na para lang ito sa mga tumanggap kay Yeshua HaMashiach bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas, pero hindi. Ito ay tumutukoy sa lahat ng tao. Ang isang bagay lang ay ayon sa taludtod na ito –

 

Mga Roma (Romans)/Romim {9:21} O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok, upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri, at ang isa’y sa ikahihiya?

 

Ginawa ng Diyos ang ibang tao na kagalang-galang at ang iba naman ay kahiya-hiya. Mahirap maintindihan at lalong mahirap tanggapin na sa gusto ng Diyos, tayo ay magiging kagaya sa anumang disenyo Niya sa atin, ligtas o hindi ligtas, mabuti o masama. At saka, dahil hindi tayo ating sarili bagkus binili tayo sa halaga ng dugo ng ating Tagapagligtas na si Yeshua HaMashiach, wala tayong masasabi sa kahahantungan. Gayunman, meron tayong Diyos na umiibig sa atin ng isang walang hanggang pag-ibig at sinabi sa atin:

 

Jeremias (Jeremiah)/Yirmeyahu {29:11} ‘Sapagka’t nalalaman ko ang mga pagiisip na aking iniisip sa inyo,’ sabi ng Panginoon, ‘mga pagiisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pagasa sa inyong huling wakas.

 

Kaya hindi tayo dapat matakot. Ang Kanyang disenyo at ang Kanyang tapos na gawa ay walang kapintasan.

 

IWASAN ANG TSISMIS – Mishpatim

D’VAR TORAH

KAHATULAN (JUDGEMENTS)/MISHPATIM

EXODO (EXODUS)/SHEMOT 21:1-24:18

 

Titulo: IWASAN ANG TSISMIS

 

Exodo (Exodus)/Shemot 21:1-24:18

2 Mga Hari (2 Kings)/Malachim Bet 12:1-17

Mateo (Matthew)/Matittyahu 5:38-42

 

Exodo (Exodus)/Shemot 23:1 “Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan.

 

Gusto kong balikan natin ang bahagi ng Banal na Salita para sa nakaraang linggong Parasha:

 

Exodo (Exodus)/Shemot 20:16 “Huwag kang sasaksi nang walang katotohanan laban sa iyong kapwa.

           

Ang salitang “huwad” ay maaaring isalin na “walang kabuluhan” o “walang laman”. Ang pagbigay ng mali na pahayag, kahit anuman ang motibo, ay umaakusa sa isang tao na nagsalita o gumawa ng isang bagay na wala namang katibayan. Ang sabi ng Banal na Salita, ang isang testigo ay dapat mayroon personal, “first-hand” at may deretsahan na kaalaman sa mga pangyayari o hindi sila puedeng maging testigo. Kung ganito, hahantong tayo sa paksa ng “tsismis”. Ang tsismis ay nasa kategorya ng “walang kabuluhan” o “walang laman” na pananalita.

Dapat maintindihan natin kung ano ang tsismis. Una, ang tsismis ay simpleng pagkukwento tungkol sa isang tao na hindi mo kaharap habang pinahayag mo ang impormasyon tungkol sa kanila, totoo man o hindi. Hindi natin sinasadya na magiging masama tayo habang nagpapahayag ng impormasyon tungkol sa ibang tao. Sa katunayan, kadalasan pinapasa lang natin ang isang mahalagang kaalaman na maaaring makatulong sa ibang tao. Pero ang tsismis ay hindi lamang tungkol sa motibo kundi tungkol na rin ito sa “hindi kanais-nais na kahihinatnan.” Kung ang isang tao ay nasaktan o ang opiniyon ng isa tao ay naimpluwensyahan dahil sa kinuwento natin, sinaktan natin sila at iyan ay tsismis. Pinag-usapan natin o nagsalita tayo tungkol sa isang tao na walang kasamang pag-ibig at iyan ay hindi naaangkop: iyan ay tsismis.

 

Merong apat na baitang ang tsismis na gusto kong talakayin:

 

Una ay ang “Pag-uusap lang”. Ito ay isang uri ng tsismis na nagsasabi, “Narinig mo ba na sina ___ at ___ ay lilipat?” Ang uri ng tsismis na ito ay palaging tungkol sa pagbibigay ng panimulang impormasyon na walang mapaminsalang layunin at kadalasan ito ay walang mapaminsalang bunga. Gayunman, ito ay mapanganib na elemento at dapat maging maingat tayo sa mga impormasyon na ating ipahayag tungkol sa ibang tao dahil ang “Pag-uusap lang” ay puedeng hahantong sa seryosong tsismisan.

 

Ang pangalawa ay ang “Panalangin”. Ito ay isang uri ng tsismis na walang kamuwang-muwang na sinasama sa dalangin or inihingi ang dasal pero ito ay puedeng magpahayag ng mga bagay tungkol sa isang tao na masasabing tsismis. Kung mag-alok tayo o hihingi ng dasal para sa ibang tao na wala sa ating harapan, dapat iwasan natin na makikila sa publiko ang kinauukulan at dapat maingat tayo sa pagsabi ng dalangin. Ang dasal ay pag-papatatag ng ating relasyon sa Panginoon at paunlarin ang ibang tao para mapalago ang kaharian ng Diyos. Kaya, hindi ang panalangin ang lugar na ipahayag natin ang mga impormasyon na hindi kailangang malaman ng iba. Hindi tayo dapat mamahagi ng mga personal na bagay maliban kung pinayagan tayo ng kinauukulan na gawin yaon. Dapat rin na maingat tayo na hindi magpayahag ng putol na impormasyon na nagbibigay ng palagay na, “Manalangin tayo kina ___ at ____ dahil palagi silang nawawalan ng trabaho;” Iyan ay tsismis! Mas mabuti pa na sabihin natin, “Sina ___ at ___ ay nangangailan ng bagong trabaho kaya ipanalangin natin sila.” Mas lalong mainam kung puntahan mo ang tao para pasiglahin at samahan sila sa pribadong pagdasal.

.

Ang pangatlo ay “Balitang Pasaglit-saglit”. Ito ay isang uri ng tsismis na naghahayag ng impormasyon na puedeng hahantong sa paggamit nito bilang basehan sa gagawin o basehan sa pagpasiya tungkol sa isang tao. Kagaya ng, “Narinig mo ba na ang mga magulang nina ___ at __ ay nag-away muli?” o “Sina ___ at __ ay wala sa kondisyon, mas mabuting lumayo sa kanila.”

Merong pinong linya sa pagitan ng tsismis at nakakabuting pagsusuri. Ang tsismis ay lalong nakadagdag ng suliranin, kumikiling sa sarili, nawawala ang pagkakaisa ng tao at hindi nakabase sa “first-hand”, pinahintulutang impormasyon. Pansinin ninyo, sinabi ko na “pinahintulutang impormasyon”. Kailangan humingi tayo ng pahintulot bago maghayag ng mga bagay tungkol sa ibang tao. Ang nakakabuting pag-uusap ay nakakabigay sigla sa isang tao at humimok ng paglago at pag-unlad. Ito ay may layunin, nakabatay sa mga pangyayari at pinapahayag na may pahintulot para magbigay ng positibong pagbabago.

 

Ang pang-apat ay “Paninirang-puri”. Ang tsismis na ito ay pagsasabi or pag-uulit ng kuwento na meron or walang katotohanan. Kadalasan, ginagawa ito ng mga tao para pasiglahin ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagpapahamak ng mga taong pinag-usapan nila. Ang “Paninirang-puri” ay gumagawa ng kaguluhan sa ibang tao na palaging hindi nakabatay sa katotohanan. Ito rin ay nagtuturing na may alam sa layunin ng isang tao na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng layunin ng ating mga puso.

Si Satan ay gustong paghiwalayin ang mga mananampalataya at alam niya na puede siyang gumawa ng napakalaking pinsala sa pamamagitan ng hindi pagpigil ng mga mananampalataya sa kanilang pananalita. Hindi niya kailangan patayin tayo o bigyan tayo ng karamdaman; ang kanyang gawin lamang ay pasalitain tayo tungkol sa ibang tao na wala sa ating harapan. Sa paggawa nito, siya ay maging matagumpay sa pagsira ng pag-kakaisa ng mga binili ni Yeshua HaMashiach ng kanyang dugo!

Madali natin mapansin kung ang mapakinggan natin ay isang tsismis kapag ang pag-uusap ay nag-umpisa sa, “Sa atin lang dalawa ito….” Dapat ito ay magbigay babala na ang mapakinggan mo ay makakasira sa iyong paniniwala tungkol sa isang tao na wala naman sa inyong harapan para ipagtanggol ang sarili nila. O di kaya makarinig tayo ng, “Sinabi ko ito dahil dapat mo itong malaman” o kaya sabihin nila, “Sinabi ko ito dahil inaalala ko ang situwasyon.”

 

Iyang taong ganyan ay possibleng nagsasabi ng katotohanan pero matutukso ka na magbigay ng mapanganib na paghusga sa taong pinag-usapan at iyan ay tsismis.

 

Bago ipapasa ang kuwento, itanong ninyo ito sa sarili ninyo: Ito ba ay totoo? At kahit na ito ay totoo, ito ba ay hindi makasama? At kung ito ay hindi makasama, nakakasigla ba ito? At kung nakakasigla ito, kinakailangan ba ito? At kung kinakailangan ito, ito ba ay mabuti? At kung ito ay mabuti, ang taong pinag-usapan ay kasama ninyo ba para makapagbigay komentaryo o mapagtanggol ang sarili? At kung ang sagot ay “hindi” sa mga tanong na ito, huwag mong ibahagi, huwag mong ulitin dahil ito ay tsimis!

 

Kawikaan (Proverbs)/Mishlei 11:13 Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan.

 

 

MAGAGAWA RIN NIYA SA AKIN – Yitro

D’VAR TORAH
YITRO – JETHRO

EXODO (EXODUS)/SHEMOT 18:1-20-23

 

Titulo: MAGAGAWA RIN NIYA SA AKIN

 

Exodo (Exodus)/Shemot 18:1-20:23

Isaias (Isaiah)/Yeshayahu 7:1-6; 9:5-6

Mateo (Matthew)/Matittyahu 6:1-8:1

 

Exodo (Exodus)/Shemot (18:7) At si Moises ay lumabas na sinalubong ang kaniyang biyenan, at kaniyang niyukuran at hinalikan. At sila’y nagtanungang isa’t isa ng kanilang kalagayan; at sila’y pumasok sa tolda. (18:8) At isinaysay ni Moises sa kaniyang biyenan ang lahat ng ginawa ng Panginoon kay Faraon at sa mga Egipcio dahil sa Israel, ang buong hirap na kanilang naranasan sa daan, at kung paanong iniligtas ng Panginoon sila. (18:9) At ikinagalak ni Jethro ang buong kabutihang ginawa ng Panginoon sa Israel, na iniligtas sila sa kamay ng mga Egipcio. (18:10) At sinabi ni Jethro, “Purihin ang Panginoon, na nagligtas sa inyo, sa kamay ng mga Egipcio, at sa kamay ni Faraon; na siyang nagligtas sa bayan sa kamay ng mga Egipcio. (18:11) Ngayo’y aking natatalastas na ang Panginoon ay lalong dakila kay sa lahat ng mga dios: oo, sa bagay na ipinagpalalo ng mga Egipcio laban sa mga Hebreo.”       

 

Isang napaka-makabuluhan ang nangyari dito. Binahagi ni Moshe ang kanyang patotoo sa kanyang biyenan at ang sinabi niya (Moshe) nito ay nagdulot ng positibong epekto sa kanyang buhay (Yitro). Sa katunayan, si Yitro ay nagpuri sa Diyos at kumilala na Siya ay mas higit sa lahat ng diyos-diyosan. Ito lahat ay dahil sa binahagi ni Moshe sa kanya.

Ako’y may paniniwala na ito ay nagpapakita sa atin kung gaano ka-importante ang ating patotoo. Kadalasan sa mga tao ay nagbabahagi lamang ng mga mahihirap na karanasan nila sa buhay. Tumatawag sila sa kanilang rabbi at mga kaibigan; nagpapadala sila nang mga e-mails sa lahat ng kakilala nila at humihiling ng dalangin para sa isang natatanging pangangailangan. Nakakatanggap ako ng e-mails sa mga taong humihiling ng dalangin, at walang mali doon, dinadasal ko sila. Gayunman, bihirang nakakatanggap ako ng “follow-up e-mail” na nagsasabi ng resulta at bisa ng lahat nang mga panalangin.

Gusto kong manalangin sa mga tao dahil ito ay totoong biyaya. Alam ko na kung ako’y manalangin para sa mga pangangailangan ng ibang tao, pinapakinggan ni HaShem ang mga panalangin ko para sa aking pangangailangan. Kaya meron akong pananalig na sasagutin Niya ang aking mga dalangin ayon sa Kanyang pagmamahal at awa; higit sa lahat ayon sa Kanyang kalooban. Pero ang mapakinggan ang lahat ng lungkot, karamdaman at mga problema ng mga tao sa kanilang buhay, ito ay hindi nakasisigla at hindi nagbibigay-pag-asa.

Taliwas ito sa sitwasyon kung saan nakakatanggap ako ng mga patotoo o pagpupuri na mga balita. Kung malaman ko papaano binasbasan ni HaShem ang isang tao o papaano Niya pinagaling sila sa sakit o karamdaman, kung papaano Niya sila pinagpala, iningatan, binigyan ng mga pangangailangan o gumawa Siya ng himala para sa kanila, ako’y punong-puno ng sigla at pag-asa.  Kagaya ni Yitro, aking papurihan ang Diyos sa Kanyang mga ginagawa at ako’y kasamang nagagalak sa taong nagbabahagi ng kanyang patotoo.

Sa katunayan, kung makarinig ako papaano si HaShem kumilos at nagpala ng ibang tao, ito ay nagbibigay pag-asa sa aking mga dalangin at sa aking mga inaasahan sa Diyos. Alam ko na kung ano ang ginawa Niya sa iba ay gagawin rin Niya sa akin. Kaya kahit hindi ko pa narasan ang tagumpay o himala, ako’y inspirado dahil sa mga ginawa Niya sa iba at nakakatulong ito sa aking pananampalataya.

 

Ang positibong patotoo ay isa rin na dakilang kasangkapan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Tingnan mo muli ang sagot ni Yitro sa patotoo ni Moshe:

 

(18:11) “Ngayo’y aking natatalastas na ang Panginoon ay lalong dakila kay sa lahat ng mga dios: oo, sa bagay na ipinagpalalo ng mga Egipcio laban sa mga Hebreo.”

 

Namumuhay tayo sa mundong nawalan na ng pag-asa. Ang ugong na salita ngayon ay “Mamuhay ka sa pangkasalukuyan,” at dahil ang karamihan ay may ganitong ugali, wala nang positibong pagtingin sa hinaharap. Nakakasigla talaga sa taong hindi kilala ang Panginoon ang isang positibong patotoo sa mga dakilang ginawa ni HaShem sa iyong buhay! Baka sakaling ma-udyok sila na makilala rin ang Panginoon at Tagapagligtas.

Bilang mananampalataya kay Yeshua HaMashiach, lahat tayo ay nakakaranas ng mga himala sa ating buhay, sa iba maliliit, sa iba naman malalaki. Si HaShem ay palaging kumikilos sa ating buhay. Bakit hindi ibahagi sa iba ang mga ginawa Niya sa iyo at nang mabigyan sila ng pag-asa na kung ano ang ginawa Niya sa iyo, gagawin rin Niya sa kanila.

PAGTUBOS NG ANAK NA LALAKE – Bo

D’VAR TORAH

BO (ENTER) – HUMAYO

EXODO (EXODUS)/SHEMOT 10:1-13:16

 

PAGTUBOS NG ANAK NA LALAKE

 

Exodo (Exodus)/Shemot 10:1-13:16

Jeremias (Jeremiah)/Yirmeyahu 46:13-28

Marcos (Mark)/Mordechai 3:7-19

 

Exodo (Exodus)/Shemot (13:12) Ay ihihiwalay mo para sa Panginoon yaong lahat na nagbubukas ng bahay-bata, at bawa’t panganay na mayroon ka na mula sa hayop; ang mga lalake, ay sa Panginoon. (13:13) At bawa’t panganay sa asno ay tutubusin mo ng isang kordero; at kung hindi mo tutubusin, ay iyo ngang babaliin ang kaniyang leeg: at lahat ng mga panganay na lalake sa iyong mga anak iyong tutubusin. (13:14) At mangyayari, na pagtatanong sa iyo ng iyong anak sa panahong darating, na sasabihin, ‘Ano ito?’ na iyong sasabihin sa kaniya: ‘Sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. (13:15) At nangyari, nang magmatigas si Faraon na hindi kami tulutang yumaon, ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egipto, ang panganay ng tao at gayon din ang panganay ng hayop: kaya’t aking inihahain sa Panginoon ang lahat ng nagbubukas ng bahay-bata na mga lalake; nguni’t lahat ng panganay ng aking anak ay aking tinutubos.’     

 

Dito sa mga taludtod ng Banal na Kasulatan na ito nakuha natin ang tradisyon ng Pidyon HaBen. Ang Pidyon HaBen ay nangangahulugang “Pagtubos ng Anak na Lalake”. Dito, ang pinanganak na unang lalake ay siya ring unang nagbukas sa bahay-bata ng kanya ina.

 

Sa kapanahunan ng Beit HaMikdash (Templo), ang bagong panganak na batang lalake (may edad na tatlumpu’t isang araw) ay dinadala sa Kohen HaGadol (High Priest o Punong Pari) kung saan siya ay tasahan ayon sa kautusan ni HaShem sa Banal na Kasulatan. Pagkatapos ng maikling seremonya-maliturgiya at palitan ng perang pangtubos, ang bata (hindi isang Levite) ay napapalaya sa panghabang-buhay na paglilingkod kay HaShem sa loob ng Beit HaMikdash (Templo). Maliban diyan, ito rin ay nagpapalaya sa bata sa kamatayan, ang kinakailangan sa unang pinanganak na lalakeng hayop.

“Napaka-barbariko”, sabihin ninyo. “Anuman, ayaw ng Diyos ang magsakripisyo ng isang tao”. Tama, ayaw ng Diyos ang magsakripisyo ng isang tao, sa katunayan, kinasusuklaman Niya ito. Kung magkagayon, bakit inutos ni HaShem ang seremonya ng pagtubos? Dahil ito sa Exodo (pag-alis) sa Mitzrayim (Egipto) na nangyari sa at pasimula ng paghahandog ng Pesach na tupa.

 

Exodo (Exodus)/Shemot (13:14) …‘Sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. (13:15) At nangyari, nang magmatigas si Faraon na hindi kami tulutang yumaon, ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egipto, ang panganay ng tao at gayon din ang panganay ng hayop: kaya’t aking inihahain sa Panginoon ang lahat ng nagbubukas ng bahay-bata na mga lalake; nguni’t lahat ng panganay ng aking anak ay aking tinutubos.’

Maalala ninyo na tinuro ko dati na ang Pesach ay hindi ang pagdiriwang na kilala natin bilang Passover, kundi ang Pesach ay ang tupa at ang Pesach (tupa) ng Passover Seder (kaayusan o seremonya) ay naglalarawan kay Yeshua na namatay para tayo ay matubos sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Dahil dito sinabi sa atin sa taludtod na ito ng Banal na Kasulatan:

 

Exodo (Exodus)/Shemot (12:43) At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, “Ito ang tuntunin sa paskua: walang sinomang taga ibang lupa na kakain niyaon: (12:48) At pagka ang isang taga ibang lupa ay makikipamayan kasama mo, at mangingilin ng paskua sa Panginoon, ay tuliin lahat ang kaniyang mga lalake at saka siya lumapit at ipangilin: at siya’y magiging parang ipinanganak sa lupain ninyo; datapuwa’t sinomang di tuli ay hindi makakakain niyaon.”

 

Kaugnay nito, ang di tuli (uncircumcised) ay halintulad sa isang nagsasamba ng diyos-diyosan, samantala ang tuli (circumcised) ay halintulad sa isang mananampalataya sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Diyos ng Yisrael. Kaya, ang taludtod na ito ng Banal na Kasulatan ay hindi nangangahulugan na ang di tuli (uncircumcised) na lalake (mananampalataya o hindi mananampalataya) ay hindi puedeng sumali sa seremonya ng Passover. Ang kahulugan nito ay hindi sila puedeng kumain sa Pesach (Yeshua). Ito rin ay tumutukoy sa:

 

Juan (John)/Yochanan (6:56) “Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako’y sa kaniya.”   

 

Si Yeshua sa taludtod na ito ng Banal na Kasulatan ay tumutukoy sa Pesach (ang tupa) at ang pangatlong kopa ng bino, ang kopa ng “Messianic na pagtubos” (Messianic redemption) na iniinom sa Passover Seder. Matapos sabihin at gawin lahat, ang pagkain ng tupa ay hindi na mahalaga dahil hindi na ihahain ang tupa tuwing Passover.

Kahit sa katunayan wala na ang Beit HaMikdash (Templo) at wala nang Kohen HaGadol (High Priest o Punong Pari), kami sa Congregation Melech Yisrael ay patuloy na ginagawa ang seremonya ng pagtubos o Pidyon HaBen. Sa katunayan ito ay tradisyon na ng aming kapulungan (kongregasyon o congregation). Hindi ito relihiyoso na seremonya bagkus ito ay paalala sa ginawa ni Yeshua sa atin, at alam ni HaShem na magagamit natin ang lahat ng paalala na makuha natin!

 

ANG HINDI NABUBULOK NA ESPIRITU – Mikeitz

D’VAR TORAH

MIKETZ – AT THE END OF (SA KATAPUSAN NG)

GENESIS/ BERESHIT 41:1-44:17

 

Titulo: ANG HINDI NABUBULOK NA ESPIRITU

 

Genesis/Bereshit 41:1 – 44:17

Zacarias (Zachariah)/Zecharyah 2:14-4:7

Mateo (Matthew)/Mattityahu 27:15-46

 

Genesis/Bereshit (44:1) Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, “Punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako at bago mo isara ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. (44:2) At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pilak.” Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. (44:3) Kinabukasan, maaga pa’y umalis na ang magkakapatid, sakay ng kanilang mga asno. (44:4) Hindi pa sila nakakalayo sa lunsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, “Habulin mo ang mga taong iyon, at sabihin mo sa kanila, ‘Bakit naman ginantihan ninyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? (44:5) Bakit ninyo ninakaw ang kopang pilak ng aking panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking panginoon, at ginagamit din niya iyon sa panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito!’ ” (44:6) Inabutan sila ng katiwala, at gayon nga ang sinabi sa kanila.

Ang ganitong patibong, ako’y nakakasiguro, ay ginagamit na bago pa nangyari kay Yoseph at noon pa man. Ang pamahalaan ay gumagamit nito, ganoon din ang pulisiya at pati na rin ang mga masasamang elemento at kung sinu-sino pa.  Ginagamit nila ito para sa kanilang pansariling kalamangan at layunin. Gayunman, si Yoseph ay ginamit ito para sa espirituwal na kapakanan ng kaniyang mga kapatid.

Nangyari na ba sa inyo na kayo’y inakusahan na ginawa ninyo ang isang bagay na hindi ninyo naman talaga ginawa? Hindi ito kalugud-lugod, di ba? Naaalala ninyo pa ba kung ano ang inyong ginawa at kung ano ang inyong mga sinabi para mapalinis ang inyong pangalan. Kung gayon, naiintindihan ninyo ang naramdaman ng mga kapatid ni Yoseph. At kung kayo ay pinatibungan, siguradong naiintindihan ninyo ang kalagayan ng labing-isa at ang takot na naramdaman nila.

Hindi ito madaling pagsubok para sa mga magkakapatid, pero ang pagsubok na galing sa Diyos ay napakadalang na ito ay madali. Paulit-ulit tayong sinusubukan ni Hashem para makita natin kung ano talaga ang nakatago sa ating kaloob-looban; kung tayo ba ay totoong Mananampalataya, o puro tayo salita at walang gawa.

Kelan kayo huling sinubukan; naaalala ninyo pa?  Kung totoong mananampalataya kayo kay Yeshua HaMashiach at hinirang ninyo Siya na inyong Panginoon at Tagapagligtas, sigurado akong maaalala ninyo. Mahirap ba yaon na pagsubok? Pumasa ba kayo sa pagsubok? Ipagpaumanhin ninyo kung sasabihin ko na karamihan sa atin kung tayo ay sinusubukan sa iba’t ibang bahagi ng ating buhay kadalasan tayo ay hindi papasa sa pagsubok. Iyan ay dahil alam ni HaShem ang ating kahinaan at diyan Niya itutok ang Kanyang pagsubok. Hindi tayo susubukan ng Diyos sa mga bagay na alam Niya na papasa tayo. Susubukan Niya tayo sa mga bagay na alam Niya na babagsak tayo o mahihirapang pumasa.

Hindi ko masasabi sa inyo kung ilang beses akong sinubukan at bumagsak. Pagkatapos nagagalit ako sa aking sarili at nahihiya, labis-labis ang aking paghingi ng tawad sa Diyos. Sa ilang sandali lang, sa ibang pagkakataon, ako ay sinusubukan na naman sa mga bagay kung saan ako bumagsak; pagkatapos paulit-ulit akong sinusubukan. Nakakahiyang isipin na ilang beses akong sinubukan at bumagsak, pero sa kahuli-hulihan pumasa rin ako, nagpatuloy at lumago sa aking relasyon kay HaShem.

Maraming tao ang nag-iisip na pagkatapos sila ay nailigtas, sila ay pangkahalatan at ganap na binago at nagiging banal na tao. Ninanais ko na ito ay totoo pero nakakalungkot sabihin na hindi. Katakang-taka isipin na may mga bahagi pa sa ating buhay na hindi pa rin natin pinaubaya sa Diyos pagkatapos ng ilang dekadang dumaan bilang Mananampalataya Niya. Ang nakakamangha ay kailanman si HaShem ay hindi sumuko. Patuloy lang siyang nagtatanggal na mga bagay-bagay sa ating buhay na hindi pa natin pinaubaya sa Kaniya hanggang ipaubaya natin ito sa Kanya.  Makamit kaya natin ang kasakdalan sa buhay nating ito? Nakakalungkot sabihin na HINDI. Hindi tayo magiging perpekto hanggang hindi tayo yumao at malaglag natin itong lupang katawan ng katiwalian at kasalanan.

 1 Mga taga-Corinto (1 Corinthians)/Korintim Alef (15:50) Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos, at ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. (15:51) Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo’y mamamatay ngunit lahat tayo’y babaguhin, (15:52) sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. (15:53) Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. (15:54) Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan: “Nalupig na ang kamatayan; lubos na ang tagumpay!” (14:55) “Nasaan, O kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, O kamatayan, ang iyong kamandag?” (15:56) Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa Kautusan. (15:57) Magpasalamat tayo sa Diyos, sapagkat tayo’y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeshua HaMashiach (ang Mesiyas)! (15:58) Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya.

Kadalasan ng mga komentarista at paham ay ipinagpalagay na ang mga taludtod na ito ay para sa “rapture”, pero ipinagpalagay ko ito sa kamatayan. Ang ating kamatayan ay ang panhuling trumpeta at yaon baga na ang ating nabubulok na katawan ay malaglag at isusuot nating ang hindi nabubulok na Espiritu, at hindi na kailanman dadaan sa pagsubok dahil nakamit na natin ang kasakdalan..

NAPAKABILIS NG PANAHON KUNG IKAW AY UMIIBIG- Vayetze

D’VAR TORAH

VAYETZE (AND HE WENT OUT) – AT SIYA AY HUMAYO

GENESIS/BERESHIT 28:10-32:3

 

NAPAKABILIS NG PANAHON KUNG IKAW AY UMIIBIG

 

Genesis/Bereshit 28:10-32:2

Hosea/Hoshea 3:6-14:10

Juan (John)/Yochanan 1:19-51

 

Genesis (29:16) Si Lavan (Laban) ay may dalawang anak na babae. Ang pangalan ng panganay ay Lea at ang pangalan ng bunso ay Rachel (Raquel). (29:17) Ang mga mata ni Lea ay mapupungay; ngunit si Rachel (Raquel) ay maganda at kahali-halina. (29:18) Sinisinta ni Ya’akov (Jacob) si Rachel (Raquel). Kaniyang sinabi, “Paglilingkuran kita ng pitong taon dahil kay Rachel (Raquel) na iyong bunsong anak.” (29:19) Sinabi ni Lavan (Laban), “Mas mabuting ibigay ko siya sa iyo, kaysa ibigay ko siya sa iba. Manatili ka sa akin.” (29:20) Naglingkod si Ya’akov (Jacob) ng pitong taon para kay Rachel (Raquel). Sa kaniya’y parang iilang araw lamang ito dahil sa pag-ibig niya sa kanya. 

 

Napapansin ba ninyo na kung kayo’y nasisiyahan sa inyong ginagawa, kahit napakahirap nitong gawin ito’y nagiging napakadali. At saka, kung ikaw ay nasisiyahan sa iyong hanapbuhay, napakabilis tumakbo ng mga araw. Ihambing mo ito sa nakakabagot na gawain na parang di mo makayanang tapusin; ang isang araw sa trabahong ganyan ay napakabagal umusad at napakahina tumakbo ng oras.

 

Kami ng asawa ko, habang sinusulat ko ito, ay magkasama, kulang ng isang buwan, sa loob ng dalawampu’t dalawang taon. Kagaya ng ibang mag-asawa, kami ay dumaan ng mga pagsubok pero dahil kami ay nag-iibigan, napakabilis ng panahon.

 

Bawat linggo dito sa Congregation Melech Yisrael, sa aming Erev Shabbat at serbisyo ng Shabbat, aming binibigkas ang panalangin na maliturhiya:”V’ahav’ta et Ad-nai Elohecha, b’chal l’vav’ch uv’chal naf’sh’cha uv’chal m’odecha (At ibigin mo ang Panginoong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong yaman)”.

 

Dahil sa ating natutunan na napakabilis ng panahon kung umiibig tayo, nakakalugod na malaman natin na ang pag-ibig natin kay HaShem ay talagang makahulugan.

 

Ako ay mananampalataya kay Yeshua na Mesiyas higit tatlumpung taon na ang nakalipas at dahil sa pag-ibig ko kay Hashem, ang maraming taon na dumaan sa pakiwari ko ay parang sa isang kisap-mata lamang. Ito ay makahulugan kung ating binibigyang halaga ang pagtutok sa lakad ng kabanalan. Kung pakiramdam natin na may kabagalan ang ating relasyon sa Panginoon, isipin natin na napakahirap magiging masigasig sa ating lakad at sa ating relasyon sa Kanya.

 

Mayroon pang isang bagay na nais kong matutunan natin mula sa kasaysayan nina Ya’akov (Jacob) at Rachel (Raquel). Kahit na si Ya’akov (Jacob) ay naloko at nabigo dahil sa kanyang biyenang lalaki na si Lavan (Laban), hindi siya sumuko sa kanyang pag-ibig kay Rachel (Raquel); sa halip ay galak siyang nagtrabaho muli sa loob ng pitong taon para makuha ang kanyang mga kamay sa pag-aasawa.

 

Paulit-ulit akong nakakatagpo ng mga tao, mga mananampalataya, na pinanghihinaan ng loob sa kadahilanan na ang kanilang mga panalangin ay hindi tinugon o pakiramdam nila sila ay pinabayaan ng Diyos. Dahil dito, tumigil sila sa paglilingkod sa Kanya o bumalik sila sa dati nilang buhay. Nakakalungkot dahil ito ay palatandaan ng kawalan nila ng tunay na pag-ibig kay HaShem.

 

Ako’y tunay na umaasa na ito’y hindi masasabi sa iyo at ang pag-ibig mo kay HaShem ay tunay, na kahit anuman ang mangyayari sa iyong buhay, ang pag-ibig mo sa Kanya ay hindi magbabago at ang mga araw at taon na iguguhol mo sa Kanya ay parang dumaan lang.

 

Mga Awit (Psalms)/Mizmor (119:32) Tatakbuhin ko ang daan ng iyong mga kautusan, pagka’t iyong palayain ang aking puso. (119:33) Ituro mo sa akin, HaShem, ang daan ng iyong mga batas; at akin itong sundin hanggang sa wakas. (119:34) Bigyan mo ako ng pag-unawa, na aking masunod ang iyong Torah at iingatan ko ito ng aking buong puso. (119:35) Palakarin mo ako sa landas ng iyong mga kautusan, sapagka’t ako’y nagagalak nito. (119:36) Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at hindi sa mapaglinlang na yaman. (119:37) Ilayo mo ang aking paningin sa mga walang kabuluhan, at buhayin mo ako sa iyong pamamaraan. (119:38) Pagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na magbunga ito ng ukol na takot sa iyo.

ANG POOT AY MAKAKASIRA NG BUHAY -Toldot

D’VAR TORAH

TOLDOT (GENERATIONS) – MGA HENERASYON

GENESIS/BERESHIT 25:19-28:9

 

ANG POOT AY MAKAKASIRA NG BUHAY

 

Genesis/Bereshit 25:19-28:9

1 Samuel/Shmuel Alef 20:18-42

Mga Taga-Roma (Romans)/Romim 9:1-13

Genesis (27:41) Napopoot si Esav (Esau) kay Ya’akov (Jacob) dahil sa basbas na ginawad sa kaniya ng kaniyang ama. Sinasabi ni Esav (Esau) sa sarili, “Malapit na ang mga araw ng pagluluksa para sa aking ama. Kung magkagayo’y papatayin ko si Ya’akov (Jacob) na aking kapatid.” (27:42) Ang mga salita ni Esav (Esau) na kaniyang panganay ay nakarating kay Rivkah (Rebekah). Kaniyang pinasuguan at pinatawag si Ya’akov (Jacob), na kaniyang bunso, at sa kaniya’y sinabi, “Inaaliw ng iyong kapatid na si Esav (Esau) ang kanyang sarili sa pag-iisip na papatayin ka. (27:43) Ngayon, anak ko, sumunod ka sa aking sasabihin. Tumindig ka, at tumakas ka papunta kay Lavan (Laban) na aking kapatid sa Haran. (27:44) Tumira ka sa kaniya ng ilang araw hanggang mapawi ang poot sa iyo ng iyong kapatid; (27:45) hanggang mawala ang poot sa iyo ng iyong kapatid at makalimutan niya ang ginawa mo sa kanya, kung magkagayun, pasusuguan kita at ipapasundo kita mula roon. Bakit sabay kayong mawawala sa akin sa isang araw?”

Sa kasaysayan nina Esav (Esau) at Ya’akov (Jacob) ay makikita po natin ang epekto ng poot sa buhay ng tao, gayun din po ang dulot ng poot na namamayani sa buhay ng isang tao.

 

Nalaman natin dito na napoot si Esav (Esau) kay Ya’akov (Jacob). Nalaman din natin na si Esav (Esau) ang pinagmulan ng lahi ng mga taga-Edom (Edomites). Ang mga Edomites ay kumampi at nanood habang  nilusob at pinatay ng mga taga-Assyria (Assyrians) ang libo-libong taong nasa Yisrael (Israel). Hinadlangan at pinatay din nila ang mga taga-Yisrael (Israel) na nagbalak tumakas sa mga Assyrians. Nakakalungkot isiping si Esav (Esau) at Ya’akov (Jacob) ay magkapatid sa dugo. Kanais-nais sana na sila’y magmahalan at igalang ang isa’t isa at ang pagmamahal nila ay dadaloy sana sa kanilang mga lahi. Sa halip, ang poot ni Esav (Esau) kay Ya’akov (Jacob) ay napasalinsalin sa kanilang mga lahi hangang sa pangkasalukuyan.

 

Ang epekto ng poot ay mas malalim. Dahil sa poot ni Esav (Esau) sa kanyang kapatid, nahiwalay siya nito at sa kanyang pamilya at sa dahilan rin na siya’y nakapag-asawa ng isang paganong babae. Lahat ng ito ay nauwi sa paglayo niya sa pananampalataya ng kanyang ninunong si Avraham (Abraham) at nalaglag siya sa pagsamba ng mga diyos-diyosan. Dahil ang huwad na pananampalataya ay magbunga ng mas malaking kasinulanginan, sa paglipas ng panahon, ang relihiyong Islam ay nabuo, ang poot sa pagitan ng mga Hudyo (Jews) at ng mga Moro (Muslim) ay sumidhi.

 

Gayunman ang poot ni Esav (Esau) ay hindi lamang naka-apekto sa kanya at sa kanyang lahi, naapektuhan rin pati si Ya’akov (Jacob) at ang kanyang lahi. Dahil sa poot ni Esav (Esau) sa kanyang kapatid, si Ya’akov (Jacob) ay kailangang lumayo para pangalagaan ang kaniyang buhay. Mula noon, nawala ang tiwala ni Ya’akov (Jacob) kay Esav (Esau). Ang kawalan ng tiwala ay pinahayag sa salita ng Diyos nang ang dalawa ay nagkatagpo dahil sa pagtakas ni Ya’akov (Jacob) kay Lavan (Laban). Sinabi ni Ya’akov (Jacob) kay Esav (Esau) na magkikita sila sa Seir pero tumungo siya sa salungat na direksyon papuntang Succoth (Genesis/Bereshit 33:13ff). Kaya ang poot ni Esav (Esau) ay naka-apekto sa buhay at sa mga desisyon ni Ya’akov (Jacob) pagkatapos nagtagpo ang magkapatid. Kahit parang nagkaayos na sila, wala pa ring tiwala si Ya’akov (Jacob) sa kanyang kapatid. Ang pagdududa na ito ay napasalisalin sa kanyang henerasyon hanggang sa pangkasalukuyan.

 

Mateo/Matthew (5:21) Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, “Huwag kang papatay; at ang sinumang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan:” (5:22) Ngunit sinasabi ko sa inyo, “Na ang bawa’t mapoot sa kaniyang kapatid ng walang dahilan ay mapapasapanganib sa kahatulan…”

 

Sana ang kasaysayan nina Esav (Esau) at Ya’akov (Jacob) ay maging aral sa ating lahat. Ang ating poot sa kahit sinuman ay hindi lamang maka-apekto sa atin at sa taong ating kinapootan kundi pati na rin sa mga henerasyon ng ating lahi.

 

Juan/John (13:34) “Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo’y mag-ibigan sa isa’t isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan din kayo sa isa’t isa. (13:35) Sa ganito’y malalaman ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo’y may pag-ibig sa isa’t isa.”